Tytuł projektu: Prace B+R w zakresie opracowania nowej technologii wytwarzania wielowarstwowej elektroceramiki do termistorowych czujników temperatury
Cel projektu: Opracowanie nowych kompozycji składów gęstw do odlewania taśm opartych na ceramice spinelowej oraz technologii wielowarstwowych termistorów o zwiększonej trwałości i stabilności oraz poszerzonym zakresie rezystancji i temperatur pracy
Planowane efekty: Opracowana technologia wytwarzania wielowarstwowej elektroceramiki do termistorowych czujników temperatury oraz opracowane w oparciu o tę technologię - prototypy wielowarstwowych termistorów.
Wartość projektu: 1 192 210,03 PLN
Wartość dofinansowania: 850 298,90 PLN
www.mapadotacji.gov.pl
Tytuł projektu: Zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa Fabryka Elementów, Podzespołów i Urządzeń elektronicznych TEWA TERMICO Sp. z o.o. poprzez adaptację pomieszczeń laboratoryjnych i zakup nowych urządzeń
Cel projektu: Wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez rozszerzenie zakresu prowadzonych prac B+R wykonywanych na rzecz innych podmiotów, głównie podmiotów działających w branży motoryzacyjnej.
Planowane efekty: Powstanie pomieszczenia czystego o kontrolowanych parametrach środowiskowych oraz wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia prac B+R nad ceramiką półprzewodnikową - zgodnie z przyjętą Strategią rozwoju w zakresie prowadzenia prac badawczo – rozwojowych.
Wartość projektu: 3 677 700,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 093 000,00 PLN
www.mapadotacji.gov.pl

TEWA TERMICO

Projekty realizowane przez Fabrykę Elementów, Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych Tewa-Termico Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii – Schemat A

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii i termomodernizację budynku

Nr umowy o dofinansowanie: 05.11-UDA-RPLU.01.04.01-06-058/12

Celem projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki usprawnieniom

termomodernizacyjnym umożliwiającym redukcję zapotrzebowania na energię oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. W ramach projektu planuje się zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz innych usprawnień termomodernizacyjnych.

Całkowita wartość projektu: 264.111,82 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 118.605,98 PLN

Realizacja projektu zakończona.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca RPO WL:

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 738, faks 81 44 16 740

Punkt Informacyjny

Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

tel.: 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44-16-750

e-mail: rpo@lubelskie.pl,

www.rpo.lubelskie.pl

Adres strony internetowej informującej o RPO WL prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1071

Instytucja Pośrednicząca II stopnia RPO WL:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Punkt Informacyjny

Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

tel.: 81 46-23-831, 81 46-23-812

e-mail: lawp@lawp.eu, lawp@lubelskie.pl

logotyp unia

www.lawp.eu, www.lawp.lubelskie.pl

przejdź do strony